Semináře

Seminářů se je možné zúčastnit osobně, anebo připojením se k online vysílání. Více informací najdete na stránce účast.

Ze semináře je pořizován záznam, který je po zpracování uložený do archivu.

Pro každý seminář prosím nahlaste svoji účast. Formulář pro nahlášení účasti na připravovaný seminář najdete v sekci pro registrované online / archiv.

Cena za jeden seminář z archívu pro rok 2020/2021 je 400,- Kč (16,- €)
Cena za jeden seminář z archívu pro rok 2022 a 2023 je 500,- Kč (21,- €)

Přehled všech seminářů Školy Svobody

Semináře 2024

GRÁL, BÁJE NEBO SKUTEČNOST?

VALHALLA A JEJÍ DOSUD NEPOZNANÉ PŮSOBENÍ OKOLO NÁS

HARMONIE V NAŠEM NITRU JAKO VÝCHODISKO ZE VŠECH TĚŽKOSTÍ

Semináře 2023

VEGETARIÁNSTVÍ –  IDEA BUDOUCNOSTI?

DAR TALENTU – JE DOBRÝ K ŽIVOTU ČI NIKOLIV?

JASNOVIDNÉ SCHOPNOSTI – JSOU DŮKAZEM DUCHOVNÍHO POKROKU?

KDE DOMOV MŮJ?

Semináře 2022

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH, ANEBO ZDRAVÝ DUCH TVOŘÍ ZDRAVÉ TĚLO?

Naše pozemské tělo je záhalem a nepostradatelným nástrojem duchovního nitra. To se projevuje navenek vůči ostatnímu světu v pozemském životě skrze fyzické tělo. Obě tyto složky lidské osobnosti jsou zde přitom propojeny a navzájem se ovlivňují. Duch má mít jako ve všem ostatním vedoucí postavení. Radostné a dětsky čisté, dobrodějné naladění ducha, působí proto oživujícím způsobem i na vlastní tělesný nástroj. Držíme-li si v sobě trvalou vůli k životu a štěstí, tu je pak tělo zjasňováno a občerstvováno, což vede k uzdravení. Platí-li poučka, že čistota těla je půl zdraví, pak k tomu přidaná čistota chtění našeho ducha = zdraví celé! 

Přednášejíci: Aleš Svoboda, VMA Procházková, Vít Syrový, Pavel Bičák a Jan Mojžíš

V ČEM TKVÍ KLÍČ KE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI?

O svobodě lidé hovoří co je svět světem.

Svobodná společnost může být tvořena jen ze svobodných lidí.

Otázka je, zda lidé mají opravdové pochopení pro to, co svoboda znamená a kdo je opravdu svobodný člověk.

Svobodný nemůže být ten, kdo nemá jasné poznání o svém, životě, protože bez tohoto poznání činí rozhodnutí na nesprávných základech.

Nesprávná rozhodnutí činěná z nesprávných základů  jej vedou k prožívání zpětných omylů.

Jestliže jednotlivci neprožívají vlastní svobodu v plném významu duchovní osobnosti, pak ani společnost nemůže být ve výsledku svobodná, ale naopak je lehce zranitelná, ovlivnitelná , odsouzená k trvalému bloudění v opakujících se periodách lepšího a horšího.

Z hlediska duchovního růstu osobnosti člověka platí, že svobodný je ten, kdo se vnitřně oprostil od závislostí na názorech druhých lidí, či od svých slabostí vážících ho ke zlému.

Milým hostem školy bude Tomáš Lajmon

Přednášejíci: Aleš Svoboda, VMA Procházková, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a Tomáš Lajmon

KREV – MOST K PLNOCENNÉMU ŽIVOTU

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Tomáš Lajmon a Jan Mojžíš

RODIČE A DĚTI, DĚTI A RODIČE – JAK JE TO S PŘÍBUZENSTVÍM?

Přednášejíci:

JSME SEVŘENÍ V KOLOBĚHU VESMÍRU?

Přednášejíci:

Semináře 2021

KOLIKRÁT ŽIJE ČLOVĚK?

Přednášejíci: Aleš Svoboda, VMA Procházková, Vít Syrový, Pavel Bičák a Jan Mojžíš

JAK ŽÍT SVOBODNĚ A JAK SI SVOBODU UDRŽET?

Žít svobodně na prvním místě znamená – vždy žít v souladu se Zákony Stvoření. Proto by se každý člověk měl snažit vřadit do jejich harmonických záchvěvů. Nejprve ovšem potřebuje Zákony Stvoření poznat a co nejlépe jim porozumět. Poznávání Zákonů Stvoření vyžaduje v každém okamžiku života vnitřní pohyb a živé odciťování. Svoboda v rozhodování je velký dar od Stvořitele všem lidským duchům a umožňuje jim trvalý vývoj. Zároveň ale v sobě nese a je neoddělitelně spojena se zodpovědností za všechna naše rozhodnutí. Aby člověk mohl být skutečně vnitřně svobodný, potřebuje nejprve poznat sám sebe – především své pozemské i duchovní schopnosti a možnosti, které mu byly dány do vínku. Jakákoliv přepjatost a nezdravost škodí a znesvobozuje. Chceme-li trvale žít svobodně, musíme v každém okamžiku svého bytí niterně prožívat podstatu tohoto nádherného daru a správně ho využívat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš, VMA Procházková a Jan Marschner

CO JE ŠTĚSTÍ

Touto otázkou se v minulosti již zabývalo mnoho myslitelů, filozofů i dalších. V našem nitru je totiž uložena palčivá touha dosáhnout štěstí. Proto mnozí usilovně hledají cestu, jak tohoto stavu dosáhnout. Většinou se ovšem zaměřují jen na pozemské záležitosti, jejichž naplnění alespoň přechodně vyvolává pocit štěstí. Dosažení takovýchto stavů je samozřejmě prospěšné, neboť to v nás vyvolává patřičné duševní naladění. Důležité je však, aby takového štěstí nebylo dosaženo na úkor někoho druhého a také, aby mohla v čase prožívání takového štěstí v člověku zůstávat stále jeho důstojnost.  Poté se může lépe projevovat i chtění jádra naší osobnosti, jímž je duch. Ten se má zachvívat v dětské radostnosti, k níž přispívají i šťastné pozemské okamžiky. Leč skutečné vnitřní štěstí, které lze nazvat též blažeností, můžeme pocítit tehdy, dokážeme-li vnitřně plně pochopit duchovní zákonitosti, vřadíme-li se do nich a budeme-li na jejich základě radostně tvořit! Harmonické spolu zachvívání se světlými duchovními i bytostnými proudy a vřazení se do Vůle Boží též v našem duchu vyvolává blažené přitakání životu! Na přednáškách se budeme z různých hledisek zabývat tím, jak k těmto stavům směřovat.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a Jan Marschner

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA

Lidé často hledají příčiny v těžkostech a neshodách s druhými ve vnějším okolním dění. Jelikož nejsou s ledasčím spokojeni, snaží se měnit svět „k lepšímu“ z vnějšku. Pokud tímto usilovným snažením vytouženého cíle nesáhnou, bývají mnohdy zklamaní či sklíčení. Neuvědomili si totiž tu skutečnost, že prvořadá je vždy proměna vnitřní, která má předcházet každému skutečnému vnějšímu zlepšení. To lze též uskutečnit jen tehdy, je-li to v souladu s Boží vůlí. K dosažení vytoužených změn je též nutné vytvářet silové pole naprosté důvěry, a to jak Bohu, tak i všem okolním pomocníkům. Teprve pak se budou moci uskutečňovat takové děje, jež bychom nyní zřejmě ještě považovali za zázraky! Aby se v pozemském mohlo uskutečnit, co je potřeba, musíme se též sami přičinit, tzn. je nutno přiložit svou ruku k dílu. Usilování k ideálům tedy znamená pohybovat se vnitřně, ale i vnějšně.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a Jan Marschner

VÝZNAM POZEMSKÉHO ŽIVOTA

Mnozí se snaží uniknout pozemskému tlaku starostí a zodpovědnosti – třeba tím, že se oddávají nezdravému snění a představují si, jak „vysoko“ se přitom duchovně dostanou. Neuvědomují si, že aby mohli vystoupit na další vyšší stupeň, musí dokonale splnit ten předcházející. Jelikož my zde nyní žijeme v pozemské realitě, nemůžeme ji odmítat, ale naopak je nutno ji přijmout a splnit vše nezbytné, co k tomu patří. Tento pozemský život máme brát jako učební cestu, jež nás přivede ke zralosti našeho ducha. Pokud budeme svět kolem nás vnímat jakoby z vyššího nadhledu, nezabředneme příliš do tíže obklopující hmoty. Dokážeme pak s vnitřní vyrovnaností a moudrostí přijímat a zvládat rozličné těžkosti, s nimiž se zde potýkáme. Překonáváme-li silou své vůle všemožné problémy, duch přitom sílí. V důsledku toho se stále více prožhavuje a zjasňuje. Pozemský život může být proto důležitým bodem obratu, po němž se náš duch s jásotem vznese do světlých úrovní.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš, VMA Procházková a Jan Marschner

Semináře 2020

CO JE CÍSAŘOVO A CO NÁLEŽÍ BOHU?

Otázka, která se klade před každého člověka. Přitom není těžké nalézt odpověď, co je vnější pozemské a co naopak vnitřní duchovní. V ideálním případě by vnější i vnitřní mělo být v souladu. Žijeme ovšem ve světě dualit, v němž rozum leckdy určuje úkoly, předpisy a povinnosti, které mnozí lidé nedokáží uvést v soulad se svým cítění. Zaměříme se proto na to, za co a kdy máme plnou zodpovědnost. Rozhodně za naši vnitřní orientaci a niterný vztah k Bohu. Přestože se tedy mnohdy mohou zdát pozemské záležitosti doslova ubíjející, můžeme i tehdy duchovně směřovat vzhůru, do světlých věčných úrovní.

Přednášejíci: Aleš Svoboda, Vít Syrový, Pavel Bičák, Jan Mojžíš a VMA Procházková

Další semináře

Génius Přírody

Abeceda Zdravého Žití